• Polabská 29/82, 196 00 Praha 9, Česká republika

Všeobecné obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uplatněny, jestliže smluvní strany s nimi souhlasí písemnou nebo jakoukoliv jinou formou. Pokud jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky upraveny ve zvláštní smlouvě, jejich modifikace nebo změny musí být písemně potvrzeny. Předmětem (-ty) plnění dodávky za těchto Všeobecných podmínek je (jsou) níže uváděn (-y) jako Produkt.

INFORMACE O PRODUKTU
2. Všechny informace a data obsaženy v základní specifikaci produktu a ceníku, v elektronické nebo jiné formě, jsou závazné v rozsahu, jenž je výslovně zahrnut s poukázáním ve smlouvě.

VÝKRESY A POPISY
3. Všechny výkresy a technické dokumentace, které se vztahují k Produktu nebo jeho výrobě, předloženy jednou stranou druhé, před nebo následně po uzavření smlouvy, zůstávají vlastnictvím předkládající strany.
Výkresy, technické dokumentace nebo jiné technické informace, obdrženy druhou stranou, nebudou užity pro jiné účely, než pro které byly poskytnuty. Nesmějí být, bez souhlasu předkládající strany, jinak užívány nebo kopírovány, reprodukovány, předány nebo sděleny třetí straně.
4. Na počátku období, uvedeno v bodu 23 Dodavatel poskytne, jestliže je tak požadováno Kupujícím, zdarma informace a výkresy, nezbytné pro Kupujícího k instalaci, uvedení do provozu, užívání a údržbě Produktu. Takovéto informace a výkresová dokumentace budou dodány v dohodnutém počtu výtisků nebo alespoň po jedné kopii od každého. Dodavatel není povinen poskytnout výrobní výkresy Produktu nebo náhradních dílů.

PŘEJÍMACÍ TESTY
5. Přejímací testy prováděny v rámci smlouvy, budou uskutečněny, pokud není stanoveno jinak, na místě výroby, v průběhu běžné pracovní doby. Pokud smlouva neurčuje zvláštní technické požadavky testů, budou testy provedeny v souladu s všeobecnou praxí v příslušném oboru průmyslu obvyklou v zemi výrobce.
6. Dodavatel obeznámí písemně Kupujícího o termínu přejímacích testů a to s dostatečným předstihem, aby umožnil Kupujícímu zúčastnit se těchto testů. Pokud Kupující není testům přítomen, bude Kupujícímu zaslána zpráva o provedení testů, která bude akceptována jako správná.
7. Jestliže přejímací testy prokážou, že produkt není v souladu se smlouvou, Dodavatel bez zdržení napraví jakékoliv nedostatky za účelem zajistit, že produkt je ve shodě se smlouvou. Poté bude proveden na žádost Kupujícího nový test, pokud nedostatky nebyly nevýznamné.
8. Dodavatel nese veškeré náklady spojené s uskutečněním přejímacích testů na místě výroby. Ačkoliv, veškeré cestovní náklady a výdaje spojené s pobytem zástupců Kupujícího, spojené s těmito testy, jsou na náklady Kupujícího. Naše rozpočty jsou brány pro materiál vycházející z našeho zařízení. Proto, i ve zvláštním případě, kdy je materiál dodán bezplatně, náklady spojené s vysláním jednoho z našich expertů pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení a provádění různých nastavení, jsou vždy účtovány našim zákazníkům.
Tyto náklady jsou účtovány za nejlepších podmínek.

PŘEPRAVA. OMEZENÍ RIZIK
9. Veškeré obchodní podmínky budou přepokládány v souladu s pravidly INCOTERMS platnými při utváření kontraktu.
Jestliže nejsou dohodnuty žádné specifické obchodní podmínky, bude dodávka Ex works (EXW) bez balného.
V případě dodání Ex works Dodavatel na žádost Kupujícího zajistí zaslání Produktu na místo určení, dílčí zásilky jsou povoleny, pokud není stanoveno jinak.

DODACÍ TERMÍN, PRODLENÍ
10. Jestliže strany namísto určení data dodání stanoví časové údobí, po jehož uplynutí by mělo být uskutečněno dodání, toto období začíná běžet ode dne, kdy Dodavatel obdrží objednávku nebo ode dne podpisu kupní smlouvy nebo ode dne obdržení zálohové platby, kterýkoliv je pozdější.
11. Jestliže Dodavatel nebude schopen dodat Produkt v termínu dodání, vyrozumí o tomto bezodkladně Kupujícího v písemné formě, s uvedením důvodu a pokud je to možné, datem očekávaného dodání.
12. Jestliže je zpoždění dodávky způsobeno jakýmikoliv okolnostmi zmiňovanými v bodu 39 nebo jednáním či zanedbáním ze strany Kupujícího, zahrnující přerušení pod body 20 nebo 42, dodací termín bude prodloužen o dobu, přijatelnou s ohledem na všechny okolnosti branými v úvahu. Toto opatření platí bez ohledu na důvod zpoždění, jestli nastane před nebo po dohodnutém termínu dodání.
16. Jestliže Kupující očekává, že nebude schopen přijmout dodávku Produktu v termínu dodání, bezodkladně vyrozumí Dodavatele v písemné formě, s uvedením důvodu a pokud je to možné, datem očekávaného přijetí.
Jestliže Kupující nebude schopen převzít dodávku termínu dodání, je nicméně povinen uhradit část kupní ceny, která je splatná při dodání, jako když by dodání bylo uskutečněno. Dodavatel může zajistit uskladnění Produktu na riziko nákladů Kupujícího. Dodavatel může taktéž, jestliže Kupující požaduje, pojistit Produkt na náklady Kupujícího.
17. Jestliže Kupující není schopen přijmout dodávku s ohledem na okolnosti uvedené v bodě 39, Dodavatel bude vyrozuměn v písemné formě v přijatelném konečném období. Jestliže z jakéhokoliv důvodu, za které Dodavatel nenese zodpovědnost, Kupující není schopen přijmout dodávku v tomto období, Dodavatel může písemně ukončit smlouvu, a to částečně nebo v celém jejím rozsahu. Dodavatel je pak oprávněn ke kompenzaci ztrát, jež utrpěl s důvodu opominutí Kupujícího. Kompenzace by neměla překročit tu část kupní ceny, která je odpovídající té části Produktu, která byla smlouvou zrušena.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
18. Naše ceny a rozpočty jsou vystaveny na čistě indikativním základě. Jsme smluvně zavázaní pouze po vystavení našeho oficiálního a písemného přijetí objednávky, ne přijetím jakýchkoliv předchozích finančních prostředků.
Jestliže nebylo stanoveno jinak, bude jedna třetina kupní ceny uhrazena při uzavření smlouvy a druhá třetina, když Dodavatel vyrozumí Kupujícího, že Produkt nebo jeho podstatná část je připravena k dodání. Závěrečná platba bude uhrazena po dodání produktu.
19. Ať již bude použit jakýkoliv způsob úhrady kupní ceny, platba nebude považována za provedenou, pokud nebude v její plné výši nevratně přičtena na účet Dodavatele.
20. Pokud Kupující nezaplatí ve smluveném termínu, je Dodavatel oprávněný úrokovat platbu ode dne, kdy byla splatná. Úroková míra bude dohodnuta mezi stranami. Pokud se strany nedohodnou na výši úrokové míry, je stanovena na 15 procent p.a. V případě pozdní platby Dodavatel smí, po písemném upozornění Kupujícího, pozastavit jeho výkon díla do doby, než obdrží platbu.
Jestliže Kupující neuhradí již splatnou částku do tří měsíců, Dodavatel bude oprávněn ukončit kontrakt písemným oznámením Kupujícímu a požadovat kompenzaci ztrát, které mu vznikly. Kompenzace by neměla překročit výši kupní ceny.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ
21. Produkt zůstává vlastnictvím Dodavatele, dokud není zaplacen v plném rozsahu výhrady vlastnictví podle platného práva.
Kupující na žádost Dodavatele učiní veškerá opatření, nezbytná k ochraně vlastnických práv produktu v příslušné zemi.
Výhrada vlastnického práva nemá vliv na omezení rizik pod bodem

ODPOVĚDNOST ZA VADY
22. Na základě ustanovení v bodu 23-37 včetně, Dodavatel napraví jakoukoliv závadu vyplývající z chybné konstrukce, materiálu nebo řemeslného zpracování.
23. Odpovědnost Dodavatele je omezena na vady, které se objeví v období jednoho roku od dodání nebo 2920 pracovních hodin, kterýkoliv z nich uplyne dřív. Jestliže denní užívání Produktu překročí období, které bylo smluveno, tato doba bude úměrně zkrácena.
24. Jakmile je vadný díl Produktu napraven, Dodavatel bude zodpovědný za vady v opraveném nebo vyměněném díle za stejných podmínek jak těch, uplatněných na původní produkt – po dobu jednoho roku. Pro zbývající díly bude období zmiňované v bodu 23 prodlouženo pouze o dobu, po kterou byl Produkt mimo provoz následkem závady.
25. Kupující uvědomí písemně bez nepřiměřeného zdržení Dodavatele o jakékoliv závadě, jež se vyskytne. Toto oznámení by za žádných okolností nemělo být poskytnuto později než do dvou týdnů po uplynutí období uvedeného v bodu 23.
Oznámení by mělo obsahovat popis závady.
Jestliže Kupující neoznámí písemnou formou Dodavateli závadu v rozmezí času uvedeném v tomto bodě, ztratí právo mít závadu napravenu.
26. Po přijetí oznámení pod bodem 24 by měl Dodavatel napravit závadu bez zbytečných průtahů na jeho vlastní náklady, jak je stanoveno v bodě 22-37 včetně.
Oprava by měla být provedena na místě, kde se produkt nachází, pokud Dodavatel neusoudí za správné, že vadný díl Produktu bude jemu vrácen pro opravu nebo výměnu.
Dodavatel je povinen provést demontáž a zpětnou montáž dílu, pokud je k tomuto vyžadována zvláštní odbornost. Pokud tato speciální odbornost není vyžadována, Dodavatel splnil své závazky vzhledem k závadě dodáním náležitě opraveného nebo vyměněného dílu Kupujícímu.
27. Pokud Kupující vystavil oznámení zmiňované v bodě 25, ale nebyla nalezena žádná závada, za kterou je Dodavatel zodpovědný, Dodavatel má nárok na kompenzaci nákladů, které mu vznikly následkem oznámení.
28. Kupující zařídí na vlastní náklady veškeré demontáže a zpětné montáže zařízení jiného než Produkt v rozsahu, jenž je nezbytný k napravení produktu.
29. Pokud není stanoveno jinak, nezbytná přeprava Produktu a/nebo jeho dílů k Dodavateli a od něj, v souvislosti s nápravou vad, za které je Dodavatel zodpovědný, bude na riziko a náklady Dodavatele. Kupující bude následovat pokyny Dodavatele, týkající se této přepravy.
30. Pokud není stanoveno jinak, Kupující nese veškeré dodatečné náklady, které nastanou Dodavateli při opravě, demontáži, instalaci a přepravě, následkem usazení Produktu na jiné místo určení, než bylo uvedeno ve smlouvě nebo – pokud nebylo uvedeno, na místo dodání.
31. Vadné díly, které byly vyměněny by měly být dány k dispozici Dodavateli a stanou se jeho vlastnictvím.
32. Jestliže Dodavatel v přiměřené lhůtě nesplní své závazky, vyplývající z bodu 26, smí Kupující písemně stanovit termín splnění závazků Dodavatele.
Pokud Dodavatel nesplní své závazky v této lhůtě, může Kupující sám provést nebo využít třetí stranu k provedení nezbytných prací k nápravě Produktu na riziko a náklady Dodavatele. Jakmile byly nápravné práce provedeny Kupujícím nebo třetí stranou, náhrada přiměřených nákladů nastalých Kupujícímu u oznámených závad bude plně vypořádána ze závazků Dodavatele.
33. Jakmile nebyla závada úspěšně napravena, je kupující oprávněný ke snížení kupní ceny úměrně ke snížené hodnotě Produktu, uplatněno takovým způsobem, že by snížení v žádném případě nemělo překročit 15 procent kupní ceny.
34. Dodavatel není zodpovědný za závady, které nastaly na materiálu dodaném nebo na návrhu konstrukce vyžadovaném nebo specifikovaném Kupujícím.
35. Dodavatel je zodpovědný za vady, které se objeví při provozních podmínkách stanovených ve smlouvě a za správného užívání Produktu.
Odpovědnost Dodavatele se nevztahuje na závady, způsobené špatnou údržbou, nesprávnou instalací nebo chybnou opravou Kupujícího, nebo změnami, které byly provedeny bez písemného oznámení Dodavateli.
Za poslední, odpovědnost Dodavatele nezahrnuje běžné opotřebení, obnošení nebo korozi.
36. Nehledě na ustanovení v bodech 22-35, Dodavatel není zodpovědný za závady jakékoliv části Produktu po více jak dva roky od počátku lhůty, stanovené v bodu 23.
37. Mimo body uloženy a uvedeny v bodech 22-36, není Dodavatel zodpovědný za vady. To platí na jakékoliv ztráty způsobené vadami, jako ztráty výroby, ztráty zisku, a jiné nepřímé ztráty. Tato omezení zodpovědnosti Dodavatele nejsou uplatněna, pokud byl Dodavatel shledán vinným z hrubé nedbalosti.

PŘEVOD ZODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZPŮSOBENÉ PRODUKTEM
38. Dodavatel není zodpovědný za jakékoliv vady na majetku způsobené Produktem po jeho dodání, mezitím v držení Kupujícího. Taktéž není Dodavatel zodpovědný za jakékoliv vady produktů vyrobených Kupujícím, nebo produktů, kterých jsou produkty Kupujícího součástí.
Jestliže Dodavatel čelí odpovědnosti k jakékoliv třetí straně za poškození majetku, popsané v předchozím paragrafu, Kupující by měl zajistit beztrestnost, hájit a trvat na bezúhonnosti Dodavatele.
Jestliže je činěn nárok na náhradu škody, uvedené v tomto paragrafu, třetí stranou vůči jedné ze stran, druhá strana by měla o tomto neprodleně informovat jinou stranu písemnou formou.
Dodavatel a Kupující jsou oboustranně povinní být vyzváni k arbitrážnímu soudu k prošetření stížnosti pro škody, polehlé proti jedné ze stran, na základě škod, údajně způsobených Produktem.

VYŠŠÍ MOC
39. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou je plnění zadrženo nebo je nerozumně obtížné s ohledem na jakoukoliv z následujících okolností: pracovní spory a jakékoliv další okolnosti vymykající se kontrole stran jako požár, válka, všeobecná vojenská mobilizace, povstání, zabavení zboží, konfiskace, embargo, omezení za užití síly, nebo prodlení dodávek od subdodavatelů, způsobených jakýmikoliv okolnostmi uvedenými v tomto paragrafu.
Okolnost, zmiňovaná v tomto bodu, ať už nastala před nebo po uzavření smlouvy, dává právo k pozastavení povinností pouze tehdy, pokud takto okolnost nemohla být předvídána v době uzavírání smlouvy.
40. Strana dovolávající se postižení Vyšší Mocí, musí neprodleně písemně podat druhé straně oznámení o okolnosti a o trvání takovéto okolnosti.
Pokud vyšší Moc zabraňuje Kupujícímu plnit své závazky, musí nahradit Dodavateli náklady spojené se zabezpečením a ochranou Produktu.
41. Bez ohledu na to, co může jinak vyplývat z těchto Všeobecných Podmínek, je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy písemným oznámením, pokud je plnění smlouvy pozastaveno pod bodem 39 po více jak šest měsíců.

PŘEDPOKLÁDANÉ NEPLNĚNÍ
42. Nehledě na jiná ustanovení v těchto Všeobecných Podmínkách týkajících se pozastavení, každá ze stran je oprávněna pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy, jestliže je z okolností jasné, že druhá strana nebude schopná splnit své závazky. Strana pozastavující své plnění smlouvy musí neprodleně o tomto obeznámit druhou stranu písemnou formou.

NÁSLEDNÉ ZTRÁTY
43. Jak vyplývá z uvedeného jinde, podle těchto Všeobecných Podmínek není žádná ze stran odpovědná ke druhé straně za ztrátu výroby, ztrátu zisku, ztrátu využití, ztrátu kontraktů nebo za jakékoliv následné nebo nepřímé ztráty vůbec.

SPORY A UPLATNĚNÉ PRÁVO
44. Veškeré spory vyplývající nebo v souvislosti se smlouvou budou s konečnou platností rozhodovány dle Arbitrážního práva Mezinárodní Obchodní Komory jedním nebo více rozhodčími jmenovanými dle zmiňovaných pravidel.
45. Smlouva bude upravena zákonem příslušným právu země Dodavatele.